Event och konferenser

Här tipsar vi om EU-relaterade konferenser och event som anordnas av externa organisationer, vilka kan vara av särskilt intresse för de skånska kommunernas EU-arbete. Vi ger tips om konferenser som anordnas både inom och utanför Sverige. Det kan förekomma en avgift för vissa av dessa events men det står i beskrivningen för respektive event.

Workshop: The Future of Industry in Europe: Challenges and Instruments for Local and Regional Authorities

2 maj 2017 (sista anmälningsdag 30 april). Workshop om de huvudsakliga utmaningarna och instrumenten för industriell modernisering utifrån ett lokalt och regionalt perspektiv. Anmälan görs via länken ovan. Bryssel.

Konferens om hållbar turism

8 maj 2017. EU-kommissionen anordnar en konferens med anledning av att FN utropat år 2017 som internationellt år för hållbar turism för utveckling. Syftet med konferensen är att diskutera offentlig sektor och näringslivets roll i att främja en hållbar turistsektor. Under konferensen kommer även årets EMAS utmärkelse delas ut till en SME, ett större företag samt en offentlig organisation för deras bidrag till en cirkulär ekonomi. Se program för mer information, anmälan görs här Valletta, Malta.

Europadagen: Mitt Europa

9 maj 2017. Kristianstad kommun, Europa Direkt Hässleholm, EU-kontor Skåne Nordost och Region Skåne uppmärksammar Europadagen den 9 maj genom att visa upp sina skånska EU-projekt under en heldag i Rådhuset Skåne. Mitt Europa (Europe in My Region) är en informationssatsning i hela EU som ger EU-projekt möjlighet att visa sin verksamhet. Att just uppmärksamma vikten av projekt som finansieras av struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) och vikten av sammanhållningspolitiken i anslutning till Europadagen den 9 maj, stämmer väl in på den grundläggande freds- och integrationstanken med EU-samarbetet. Anmälan och program återfinns via länken ovan. Kristianstad.

eHealth week 2017 

10-12 maj 2017 anordnas eHealth Week 2017, eventet kommer att samla intressenter från hela världen för att ta itu med internationella aktuella ämnen relaterade till hälsovård och IT, bland annat ”Gränsöverskridande utbyte av personhälsouppgifter: från politik till praktik” och ”europeiska referensnätverk: hur digitala hälsa hjälper” , Malta.

Hållbar stadsutveckling i framkant: Stadens tekniska försörjningssystem

12 maj 2017. Under våren arrangeras en seminarieserie av  Sustainable Urban Development (SUB). Den 12 maj är temat ”Stadens tekniska försörjningssystem”. Anmäl och program kommer inom kort. Malmö.

Watify matchmaking event on Internet of Things

15 maj 2017 (sista anmälningsdag 10 maj). Watify är en kampanj som finansieras av EU-kommissionen för att stimulera en teknologisk omställning inom europeisk industri. Syftet med matchmaking-eventet är att underlätta interregionalt och gränsöverskridande samarbete kring Internet of Things-projekt. Bryssel.

Workshop: Regeneration of Port Cities and Port Areas

16 maj 2017. Hamnar och städer har länge utvecklats hand i hand men globalisering, hamnkoncentration och växande städer har intensifierat relationen mellan stad och hamn. Under workshopen kommer de möjligheter och utmaningar som finns för att återuppliva hamnstäder och hamnområden att diskuteras. Det kommer även ges goda exempel på synergier mellan hamn och stad. Anmälan öppnar i mitten av april. Bryssel.

Alliance on the future of Cohesion Policy in the EU

18 maj 2017. Europeiska regionkommittén samlar representanter från europeiska institutioner, medlemsstater, städer och regioner under en ”high level”-konferens kring den framtida samanhållningspolitiken. Samanhållningspolitiken är EU:s tydligaste instrument på regional och lokal nivå i medlemsstaterna och spelar därför en viktig roll i att tydliggöra EU:s fördelar för dess medborgare. Detta instrument har dock ifrågasatts på sistone och för att visa ett starkt stöd för samanhållningspolitiken arrangerar regionkommittén konferensen kring samanhållningspolitiken. Konferensen kommer att webstreamas. Bryssel.

Innovation in Care – How to improve quality of life and services for an ageing population?

18-19 maj 2017. The Urban Health Centers Europé (UHCE), tillsammans med fyra ledande nätverk för europeiska myndigheter inom hälsa och social välfärd, arrangerar ett tvådagarsevent kring Europas åldrande befolkning. Syftet är att diskutera hur innovation och goda exempel som förespråkar en individorienterad approach kan skals upp för att slutanvändaren ska ta del av dess påtagliga fördelar samt hjälpa hälso- och sjukvårdssystemen balansera kostnader och ta del av affärsmöjligheter. Bryssel.

Inspirationsträff om digitalisering

24 maj 2017. Tillväxtverket bjuder in till inspirationsträff om digitalisering för er som arbetar med näringslivs- och samhällsutveckling i Skåne, Blekinge, Småland och Öarna. Träffen arrangeras för att möjliggöra för fler att använda kraften i digitalisering för att öka regionens attraktionskraft. Tillväxtverket kommer att berätta om sin verksamhet inom området och dela med sig av sin kunskap om företags behov och sina erfarenheter från olika insatser. Det kommer även finnas möjlighet att få feedback på projektidéer eller få nya idéer kring hur just er organisation kan främja digitalisering i företag. Alvesta.

Internationell konferens om turism

25-27 maj 2017 arrangeras konferensen av IACuDIT, vilket står för International Association of Cultural and Digital Tourism. Konferensen fokuserar på turism, kultur, sport, boende och kulturarv  inom ramen för en smart ekonomi. Programmet är ännu inte fastställt, Aten.

EU Green Week

29 maj – 2 juni 2017. Årets tema är ”Gröna jobb för en grönare framtid”, där fokus kommer att ligga på gröna jobb och grön kompetens. I samband med EU Green Week kommer även sidoevent att arrangeras runt om i Europa och det kommer vara möjligt att delta via sociala medier och andra online-baserade aktiviteter. Bland annat arrangeras ett informationsseminarium för årets utlysningar inom LIFE-programmet. Bryssel.

Informationsmöte: Europeiska socialfonden

29 maj 2017 (sista anmälningsdag 22 maj). I samband med Skåne Innovation Week 2017 bjuder Svenska ESR-rådet i Sydsverige in till ett informationsmöte i sina lokaler. De kommer att presentera de öppna utlysningarna inom PO1 – Digitalisering samt Breddad rekrytering. Det kommer även ges lite kort information gällande höstens utlysning inom PO2 med huvudsaklig inriktning på personer med funktionsvariation. Det kommer även finnas möjlighet att ställa frågor kring eventuella projektidéer. Malmö.

R3Water avslutningskonferens: Water in the circular economy – innovations for urban water treatment

30 maj 2017. Projektet R3Water bjuder in till ett informationsarrangemang där de delar med sig av erfarenheter och möjligheter för återanvändning av vattenresurser och effektiv vattenförsörjning i städer. Svenska miljöinstitutet (IVL) är projektägare av R3Water och fick 2014 finansiering av Horisont2020s föregångare, FP7. Program finns via länken ovan, anmälan görs här. Bryssel

Sammanhållningspolitik i Östersjöregionen – nya visioner för regional och urban tillväxt

30 maj 2017. iBSG (informal Baltic Sea Group) bjuder in till en eftermiddag med diskussion, debatt och nya visioner kring sammanhållningspolitiken med fokus på regional utveckling i Östersjöregionen. Ta chansen och diskutera den framtida sammanhållningspolitiken med representanter från Europaparlamentet, EU-kommissionen, regioner och städer. Anmälan öppnar inom kort. Bryssel.

Individuell projektkonsultation inom Södra Östersjöprogrammet

31 maj – 1 juni 2017. Projektkonsultation är en möjlighet för svenska projektaktörer att träffa handläggare från sekretariatet i Gdansk och få rådgivning kring sin projektidé inför Södra Östersjöprogrammets fjärde utlysning som öppnar 22 maj och stänger 30 juni. Anmäl din projektidé här. Karlskrona.

Projektdag Blekinge 2017

1 juni 2017 (sista anmälningsdag 17 maj) arrangerar Region Blekinge och Länsstyrelsen i Blekinge Projektdag Blekinge. Årets program har temat Hållbarhet – människa & miljö och innehåller bland annat projektpresentationer, inspirationsföreläsning och mingel. Se fullständigt program och anmälan här. Karlskrona.

Digital festival 2017

1 juni 2017. Digital festival är en fusion av prestationer, förevisningar, interagerande och debatt där oberoende talanger, startups och industriledare delar sina visioner med policyskapare, journalister och omvärlden. Årets teman är smart living, smart working, smart society. Program finns via länken ovan, anmälan görs här. Bryssel.

Konferens med fokus på havs- och fiskeriprogrammet

1-2 juni 2017 arrangerar Jordbruksverket och Landsbygdsnätverket informationsdagar om havs- och fiskeriprogrammet. Informationsdagarna innefattar studiebesök till en fiskodling, praktiska exempel kring våtmarkssanering samt information om havs- och fiskeriprogrammet ur olika synvinklar. Mer information kommer inom kort. Europahuset, Stockholm.

Konferens: Smart Regions 2.0

1-2 juni 2017 (sista anmälningsdag 19 maj). Regional forskning- och innovationsstrategier för smart specialisering är en del av samanhållningspolitiken i EU:s nuvarande budgetperioden 2014-2020. Under konferensen kommer goda exempel att fångas upp och det kommer finnas möjlighet till erfarenhetsutbyte kring att arbeta med smart specialisering. Det kommer även ske diskussioner som kommer att bidra till diskussionen kring den framtida samanhållningspolitiken efter 2020 med särskild inriktning på regional utveckling och innovation. Helsingfors.

Save the date: Public session on the United Nations World Water Development Report 2017

6 juni 2017. Vattenutskottet i Europaparlamentet presenterar FN:s nya vattenrapport Wastewater: The Untapped Resource tillsammans med UNESCO:s World Water Assessment Programme. Rapporten visar på hur bättre hantering av avloppsvatten kan generera sociala, miljömässiga samt ekonomiska fördelar. Förutom att presentera huvuddragen i rapporten kommer inbjudna talare beröra frågan kring avloppsvattenhantering. Mer information kommer inom kort. Bryssel.

Let’s Act! – Konferens om framtiden för alternativa drivmedel

8 juni 2017 arrangerar GREAT (Green Regions with Alternative Fules for Transport) en konferens om den nuvarande situationen för alternativa drivmedel och hur vi alla kan arbeta för att påskynda utvecklingen. Tekniska innovationer, framgångsrikt policyarbete, hållbara verksamheter och att förändra konsumenters beteende är några av samtalspunkterna på dagordningen. Anmälan sker här. Köpenhamn.

När kulturen är resans mål – en konferens om kulturturism

13 juni 2017 bjuder Region Skåne, Region Blekinge och Lunds Universitet in till en spridningskonferens inom temat kulturturism. Konferensen avslutar utbildningsserien ”När kulturen är resans mål” och vill sprida goda exempel från det gånga året samt ge deltagarna nya kontaktytor och redskap inom kulturella och kreativa näringar. Målgrupp är främst politiker och tjänstemän i södra Sverige med kommunalt ansvar kultur-, näringslivs- och turismutveckling. Lund.

Forum om EU-strategin för Östersjön

Den 13-14 juni 2017 anordnas det åttonde strategiforumet om EU-strategin för Östersjöområdet. Temat för årets forum är Connectivity för att belysa nödvändigheten med ökad kontakt inom östersjöområdet. Under forumet finns det möjlighet till erfarenhetsutbyte och att skapa nya kontakter. Program kommer inom kort. Berlin, Tyskland.

Water innovation Europe 2017

(Avgift) 14-15 juni arrangerar Water Supply and Sanitation Technology Platform (WssPT) årets Water Innovation Europe-konferens. Årets tema är ”Värdet av vatten: Fallet för innovation och investeringar i vatten”. Konferensen vill visa att genom att arbeta proaktivt med vattenutmaningar kan arbetstillfällen och goda investeringsmöjligheter skapas inom och utanför Europa. Anmälan  är nu öppen. Bryssel.

Interreg ÖKS: Inspirationsseminarium

20 juni 2017 (sista anmälningsdag 2 juni). Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak (Interreg ÖKS) anordnar ett inspirationsseminarium kring möjligheterna att söka EU-finansiering från Interreg ÖKS och Europeiska Socialfonden till projekt med fokus på ökad sysselsättning för personer med utländsk bakgrund. Det kommer finnas möjlighet till inspiration och individuell rådgivning kring projektidéer samt mingel med svenska och danska aktörer. Helsingborg.

Sustainable Energy Week

20-22 juni 2017. Under Sustainable Energy Week kommer goda exempel och innovativa idéer för hållbar energi att presenteras. Policy utvecklingen inom området kommer att debatteras och priser till enastående projekt kommer att delas ut. Veckan är en mötesarena mellan EU-kommissionen och intressenter så som offentliga myndigheter, företag, civilsamhället, med flera. Anmälan öppnar under våren. Bryssel.

Nordsjökonferens 2017

29-30 juni 2017 arrangeras den årliga konferensen för Nordsjöprogrammet. Årets tema är Sustainable Growth Corridors for the Region. Anmälan och program kommer inom kort. Göttingen, Tyskland.

European Week of Sport

23-30 september 2017. Under en vecka i september arrangeras det en rad olika sportevenemang runt om i Europa i sambans med European Week of Sport. Syftet är att främja ett aktivt liv genom att fokusera på gräsrotsinitiativ som skapar möjligheter för rörelse och aktivitet hos alla generation i hela Europa. Hitta närmsta event via länken ovan.

European Week of Regions and Cities

Den 9-12 oktober 2017 arrangeras för 15:e året i rad en vecka för europeiska regioner och städer. Årets tema är Regioner och städer arbetar för en bättre framtid och under veckan arrangeras workshops, debatter och nätverksaktiviteter. Information om programmet, temaområden samt sidoevent finns här. Anmälan till eventet öppnar i juli 2017. Bryssel.

2017 Annual EU Innovation Procurement Event

17-18 oktober 2017 The 3rd Major eafip Event, Tallin.

Nantes Creative Generations Forum

25-28 oktober 2017 (sista anmälningsdag 1 juni). Nantes Creative Generations (NCG) är ett forum för europeiska ungdomar mellan 18-30 år som anordnas av Nantes stad och region samt lokala NGOs. Under forumet samlas unga från olika delar av Europa som är engagerade i innovativa projekt eller initiativ som stärker tanken kring medborgarskap och samlevnad. Syftet är att dela erfarenheter, skapa nya kontakter och generera nya idéer. Transport, boende och matkostnader för två deltagare per representerat projekt betalas av Nantes Métropole. Nantes, Frankrike.

Save the Date: European Vocational Skills Week

20-24 november 2017 anordnas årets europeiska vecka för yrkesskicklighet. Med temat för veckan, Discover Your Talent, ska människor inspireras till att utveckla sin potential inom yrkesutbildningar – genom alla livets stadier! Under veckan kommer även mobilitet av yrkesutbildade att belysas så väl som behovet av att anpassa utbildningarna efter de färdigheter som efterfrågas på arbetsmarknaden. Det finns även möjlighet för företrädare för yrkesutbildningar och företag att mötas. Program och anmälan kommer. Bryssel.

Bioeconomy Investment Summit

14-15 december 2017. Över 30 internationella talare kommer under konferensen dela sin syn på hur ekonomin och ekologin kan föras samman. Talarna kommer fokusera på vilka investeringar som krävs för att nå en hållbar framtid och visa på de stora investeringsmöjligheterna som finns för en rad olika branscher och aktörer. Anmälan öppnar till hösten. Helsingfors, Finland.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Johanna Haward