Miljörelaterad folkhälsa

Tid

  • 2015-11-13
    9:00 - 15:30

Plats

Amiralsgatan 19
211 55, Malmö
Karta

Kontakt

  • Elin Ulander
  • Telefon: 0728-85 47 56
  • E-post: elin.ulander@kfsk.se

Miljörelaterad folkhälsa

Logo Miljösamv RegSk Lst Kfsk

Samhällsplanering och hälsosam miljö – hur använder vi kunskapen?

Det finns starka samband mellan den fysiska miljön omkring oss och människors hälsa. Luftföroreningar kan orsaka hjärtkärlsjukdomar och sjukdomar i luftvägar redan vid låga nivåer. Buller ökar stressnivåerna och kan förutom sämre livskvalitet medföra hjärtkärlsjukdomar och för tidig död. Å andra sidan medför tillgång till grönområden förbättrad livskvalitet, att vi rör på oss mer och en minskad sjukfrån­varo. Barn har särskilda vinster av en bra miljö, t ex genom den högre känsligheten för luftföroreningar och bättre förutsättningar för att klara skolan genom bullerfria miljöer och genom miljöer som främjar rörelse.

Idag finns det mycket framtagen och tillgänglig kunskap om sambandet mellan miljö­faktorer och hälsopåverkan. Underlagen tas fram genom exempelvis det arbete som görs kring miljöhälsorapporter (Folkhälsomyndigheten i samarbete med Karolinska institutet och regionala rapporter), Länsstyrelsens arbete med HÄMI (hälsorelaterad miljöövervakning) och det kliniska och forskningsbaserade arbete som görs vid arbets- och miljömedicinska kliniker, som den i Lund.

Frågan är – använder vi den kunskap som finns när vi planerar den fysiska miljön? Tänker vi alltid på barns rätt till ren luft och barnvänliga miljöer när vi planerar för ny barnomsorg? Väger vi in risken för hjärtkärlsjukdomar för de som bor i bostadsom­rådet bredvid den planerade nya vägen? Tänker vi alltid på hur vi bäst tar till vara det hälsofrämjande när vi planerar, eller inte planerar, för grönområden? Och hur tar vi tillvara de sociala värdena när vi rustar upp gamla nedgångna bostadsområden?

Syftet med dagen är att visa på de möjligheter som finns att bättre använda kunskaps­underlagen i den fysiska planeringen. Vår förhoppning är att detta ska leda till att vi kan skapa en kunskapsplattform eller ett nätverk som gör det enklare att tillvarata kunskapsunderlag om sambanden mellan miljö och folkhälsa – Miljörelaterad folkhälsa.

Information

För närmare information om innehåll eller anmälan vänligen återkom till Peter Groth, Region Skåne, 044-309 35 26, peter.groth@skane.se eller Göran Jansson, Länsstyrelsen Skåne, 010-224 13 96, goran.n.jansson@lansstyrelsen.se

Målgrupp

Miljö- och hälsoskyddsinspektörer, planhandläggare och planerare på kommunerna, folkhälsosamordnare

Avanmälan

Seminariet är KOSTNADSFRITT men en no show-avgift tas ut på 300 kronor exklusive moms vid utebliven närvaro.

Program

09.00 09.30

Samling och kaffe

09.30 09.40

Välkomna!
Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne

09.40 10.30

Miljö och hälsa – en reflektion om de samband som finns och hur man kan ta hänsyn till det i samhällsplaneringen
Anna Balkfors, Institutet för hållbar stadsutveckling (ISU) samt sekretariatet i Nationella kommissionen för jämlik hälsa.

Ny kunskap om samband mellan miljö och hälsa – hur implementerar vi det i samhällsplaneringen?
Maria Albin, Arbets- och Miljömedicin, Lund och Lunds universitet, samt kommissionär i Nationella kommissionen för jämlik hälsa.

Kan vi samarbeta bättre?

10.30 10.45

Fruktpaus och mingel

10.45 12.00

Goda exempel från kommuner:

Malmö; Miljöåtgärder som skapar trygghet
Hjalmar Falck, utvecklingsledare Malmö stad och Fastighetsägare BID Sofielund.

Stadsplanering, trafik och hälsa
Henric Nilsson, enhetschef, miljöförvaltningen.

Trelleborg; Allergiförebyggande arbete i förskolor
Lilian Flygare Ivarsson, miljökontoret,
Susanne Larsson, folkhälsostrateg.

12.00 13.00

Lunch

13.00 13.45

Trafikbuller och upplevelser av grönområden i närmiljön
Jonas Björk, professor i epidemiologi, Lunds universitet.

13.45 14.30

Arbete med miljö och hälsa. Miljöhälsorapportering och hälsoaspekter i planering.
Elin Westin och Sara Kollberg, enheten för miljöhälsa, Folkhälsomyndigheten.

14.30 ca 15.30

Kaffe och gruppvisa diskussioner.
Moderatorerna Håkan Tinnerberg och Elisabeth Bengtsson.

Frågeställningar:

  1. Hur jobbar vi med detta idag?
  2. Finns det ett behov av att koppla samman miljö-, folkhälsoarbete och samhällsplanering?
  3. Vilka önskemål finns från kommunerna om stöd från Region Skåne och Länsstyrelsen?